Samen plaatsen, tenzij

Op 16 mei 2019 vond het Algemeen Overleg over pleegzorg en gezinshuizen plaats met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Defence for Children stuurde een brief in de aanloop naar het overleg om te pleiten voor versterking van de rechtspositie van broertjes en zusjes. Het stemt de kinderrechtenorganisatie en SOS Kinderdorpen positief dat er in het debat veel aandacht was voor dit onderwerp en dat minister De Jonge werd bevraagd over het uitgangspunt ‘samenplaatsing, tenzij’.

Motie van de Tweede Kamer

Kamerlid Hijink (SP) wees erop dat bij een uithuisplaatsing van meer kinderen uit hetzelfde gezin in ongeveer de helft van de gevallen broertjes en zusjes niet bij elkaar blijven. Naar zijn mening zijn er onvoldoende waarborgen voor het uitgangspunt van ‘samen, tenzij’. Hij vroeg dan ook naar de stand van zaken rond de motie over het onderzoeken van de mogelijkheid om dit uitgangspunt wettelijk te verankeren. Deze motie was tijdens het VAO Personen- en Familierecht in maart 2019 ingediend door de SP. Ook Kamerlid Westerveld van GroenLinks vroeg de minister concreter in te gaan op samenplaatsing van broertjes en zusjes. Agema van de PVV gaf aan dat samenplaatsing het uitgangspunt zou moeten zijn en alleen niet in gevallen waarin dit een probleem is voor kinderen onderling.

Accuraat beeld en maatregelen

Minister de Jonge gaf tijdens zijn beantwoording van de vragen aan dat hij het inhoudelijk eens is met het uitgangspunt van ‘samenplaatsing, tenzij’. Hij wil een accurater beeld van de uitvoeringspraktijk en is daarover in gesprek met het Nederlands Jeugdinstituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Samen met minister Dekker van Rechtsbescherming komt hij in de voortgangsrapportage ‘Zorg voor de Jeugd’ terug op dit punt, met een duidelijker beeld en eventuele maatregelen. Defence for Children juicht toe dat er nu aan een accurater en actueler beeld wordt gewerkt. Hoewel exacte cijfers ontbreken, volgt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut van september 2015 in opdracht van SOS Kinderdorpen, dat naar schatting 50% van de broers en zussen die gezamenlijk uit huis worden geplaatst, niet in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis terechtkomen. Signalen vanuit de praktijk geven aan dat dit anno 2019 nog steeds aan de orde van de dag is en – (mede) vanwege praktische belemmeringen – ook gebeurt in situaties waarin geen sprake is van contra-indicaties.

Lees het hele bericht op de website van Defence for Children

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.