Simba Familiezorg is een programma van SOS Kinderdorpen in Nederland. Wij ondersteunen gezinnen waarvan de kinderen (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen wonen.

Omdat we ouders en kinderen in kwetsbare omstandigheden de best mogelijke hulp willen bieden, besteden we continu aandacht aan kwaliteit. Om te beginnen voldoen we aan alle wettelijke eisen. Zo hanteren we de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en houden we ons aan de meldplicht bij signalen van geweld of calamiteiten in een hulpverleningssituatie. Verder ontwikkelen we een kwaliteitssysteem volgens de eisen van de HKZ-norm Zorg & Welzijn. Hierin ligt vast hoe wij de kwaliteit van onze hulp doorlopend evalueren, blijven verbeteren en borgen.

Simba Familiezorg heeft een klachtenregeling voor gezinnen en we wijzen zowel ouders als jongeren op de mogelijkheid met een vertrouwenspersoon te praten als zij vragen hebben over de hulp aan hun gezin. De Simba-medewerkers hebben bovendien een SKJ-registratie en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het werken met gezinnen.

Investeren in kwaliteit

De aandacht voor de kwaliteit van onze familieversterkende zorg krijgt op deze manier concreet vorm:

  • In een jaarplan leggen we de doelstellingen en kaders vast.
  • We meten de cliënttevredenheid periodiek door hierover te praten met ouders en kinderen, dan wel een exit-vragenlijst te gebruiken.
  • We gebruiken een digitaal kwaliteitshandboek met procesbeschrijvingen en beleidsafspraken.
  • We evalueren onze processen in de hulpverlening, in de samenwerking met andere partijen en binnen onze eigen organisatie.
  • Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks geëvalueerd, intern en door een externe partij.

Simba Familiezorg is financieel mogelijk gemaakt dankzij de Nationale Postcode Loterij.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.