Uitkomsten onderzoek naar gescheiden plaatsen broers en zussen bekend

Na een uithuisplaatsing blijven broers en zussen lang niet altijd bij elkaar. De reden is vaak onduidelijk, omdat instellingen niet structureel bijhouden waarom ze kinderen uit één gezin gescheiden plaatsen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De resultaten zijn op 18 januari bekend gemaakt.

Betere registratie nodig

In de helft van de onderzochte dossiers was geen duidelijke reden te achterhalen voor het gescheiden plaatsen van broers en zussen. In dossiers waar de onderzoekers die wel vonden, werden onder andere conflicten of een negatieve dynamiek tussen kinderen genoemd en behoefte aan specialistische zorg voor een van de kinderen. Vaak spelen ook praktische belemmeringen een rol en dan vooral het gebrek aan een beschikbare plek voor kinderen samen. De onderzoekers bevelen aan systematisch vast te leggen of broers zussen gescheiden worden opgevangen en ook om welke reden.

Samenplaatsen niet vanzelfsprekend

De uitkomst dat naar schatting 28% van de broers en zussen gescheiden wordt opgevangen lijkt lager dan eerder gedacht. Het Nederlands Jeugdinstituut ging in 2015 uit van circa 50%. De onderzoekers geven aan dat ze alleen uithuisplaatsingen hebben onderzocht vanuit een gedwongen kader, waarbij kinderen gelijktijdig uit huis zijn geplaatst. Bij spoeduithuisplaatsingen en als gaat om meer dan twee kinderen uit één gezin ligt het percentage gescheiden plaatsingen (veel) hoger, zo blijkt uit de resultaten.

Vervolgstappen

De Tweede Kamer heeft al in 2019 om onderzoek naar gescheiden plaatsingen gevraagd en we zijn blij dat de uitkomsten er nu zijn, omdat ze richting geven aan wat nodig is om tot verbetering te komen. Speerpunt wat SOS Kinderdorpen betreft is registratieplicht rond de reden van gescheiden opvang, zodat we beter weten wat de belemmeringen zijn en naar passende oplossingen kan worden gekeken.

Verder pleiten we voor meer focus op terugkeer van kinderen naar huis. In onze visie vergroot betere ondersteuning van ouders de kans daarop en dan zijn er uiteindelijk minder opvangplekken nodig. Een gebrek aan beschikbare plekken mag in onze ogen geen invloed hebben op het recht van kinderen om contact te houden met hun familie, zoals in de praktijk nu te vaak wél gebeurt.

Wettelijk verankeren

De nieuwe minister voor Rechtsbescherming laat uiterlijk 1 april aan de Tweede Kamer weten wat er met de aanbevelingen uit het rapport gebeurt. Wij roepen de minister op daarin de inbreng van jongeren en ervaringsdeskundigen mee te nemen, zodat ook hun stem wordt gehoord. SOS Kinderdorpen en Defence for Children voeren samen lobby om het recht voor broers en zussen om samen op te groeien wettelijk te verankeren. Omdat we vinden dat dat vanzelfsprekend moet zijn voor alle kinderen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.