Vragen & antwoorden voor ouders

Als je met je gezin een traject van familieversterking volgt via Simba Familiezorg, wil je vast weten wat je kunt verwachten. Hieronder vind je veelgestelde vragen van ouders met antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Mail dan naar Simba Familiezorg en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Mijn kinderen wonen in een gezinshuis of pleeggezin

Hoe vaak kan ik mijn kind(eren) zien?

In de periode waarin je kind in het opvanggezin woont hebben jullie zo vaak als haalbaar is contact. Je bent welkom om langs te gaan in het gezin en betrokken te zijn bij het dagelijks leven van je kind. Hoe vaak jullie elkaar zien hangt af van de situatie en van de afspraken die je, in overleg met de familiebegeleider, maakt met de opvoeders van het opvanggezin.

Hoe lang blijven de kinderen in het opvanggezin?

Bij een gedwongen uithuisplaatsing bepaalt de rechter hoe lang de kinderen ergens anders wonen. Je kunt ook zelf besluiten dat je kinderen beter tijdelijk op een andere plek kunnen verblijven, zodat zij en jij ruimte krijgen om te herstellen. De ervaring leert dat het 1,5 tot 2 jaar duurt voordat ernstige problemen in een gezin zo ver zijn opgelost dat kinderen terug kunnen naar huis. Maar elke situatie is anders, het kan ook korter of langer duren. In de periode die de kinderen in het opvanggezin wonen werken we met z’n allen aan wat het beste voor hen is. Soms zijn de problemen zo ernstig dat veilig thuis opgroeien niet lukt. Dan zoeken we samen naar een passende plek waar de kinderen samen kunnen blijven.

Is er een verwijzing nodig om kinderen in een gezinshuis of pleeggezin te plaatsen?

Ja, de aanmelding loopt via de jeugdbescherming, het sociaal team van de gemeente of een huisarts. Bij pleegzorg komen ook informele (netwerk)plaatsingen voor, bijvoorbeeld dat grootouders kinderen een tijdje in huis nemen. Maar om begeleiding of zorg te krijgen is een verwijzing nodig.

De oma van de kinderen en onze buurvrouw willen helpen met de zorg. Moeten mijn kinderen dan nog ergens anders gaan wonen?

De jeugdbescherming of de kinderrechter beslist hierover, als het om een gedwongen plaatsing gaat. Is dat niet aan de hand, dan bepaal je zelf welke zorg je wilt accepteren. De belangrijkste afweging is of het thuis veilig is voor de kinderen en of ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook als de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven, is de hulp van hun oma en de buurvrouw zeer welkom. Zij kunnen er samen met jou voor zorgen dat het thuis weer veilig wordt.

Wij willen zelf voor onze kinderen zorgen. Kunnen ze niet alleen in het weekend naar een opvanggezin?

Als de rechter en/of de jeugdbescherming vinden dat het thuis niet veilig is, beslissen zij dat de kinderen (tijdelijk) volledig naar een andere plek gaan. Zolang er geen sprake is van een gedwongen plaatsing bepaal je zelf of het beter is voor de kinderen om thuis of tijdelijk ergens anders te wonen. Is die andere plek een gezinshuis of pleeggezin dat samenwerkt met Simba Familiezorg, dan bieden we intensieve ondersteuning om de problemen in je gezin op te lossen, zodat de kinderen kunnen terugkeren, als het veilig voor ze is. Mogelijk kunnen ze in de tussentijd op bezoek komen en zo nu en dan thuis logeren.

Mogen de kinderen in het weekend bij ons blijven?

In de beginperiode wonen de kinderen volledig in het opvanggezin. Als het gaandeweg beter gaat, kunnen ze op bezoek komen en zo nu en dan thuis logeren. Bij een gedwongen uithuisplaatsing beslist de jeugdbescherming of dat mogelijk is. Je familiebegeleider en de opvoeders van het gezinshuis of pleeggezin adviseren hierover aan de jeugdbescherming. Bespreek je wensen en vragen dus zeker met hen. Ook bij een vrijwillige plaatsing zijn zij de aangewezen personen om mee te overleggen over thuis slapen in het weekend.

Mijn kinderen willen vaker op bezoek komen bij ons, kan dat?

Als jij en de kinderen dat willen en het thuis beter gaat, is dat zeker bespreekbaar. Geef je wens aan bij je familiebegeleider en bespreek deze ook met de opvoeders van het gezinshuis of pleeggezin. Bij een gedwongen plaatsing beslist de rechter of de jeugdbescherming of een uitbreiding van de bezoeken mogelijk is, bij een vrijwillige plaatsing gebeurt dat in overleg met de mensen van het Simba-team.

Ik heb een nieuwe partner. Mag ik hem of haar meenemen op bezoek?

Voor je kinderen is rust, veiligheid en voorspelbaarheid belangrijk. Vraag je daarom af of een bezoek met je nieuwe partner daaraan bijdraagt. Bespreek je wens in ieder geval vooraf met je familiebegeleider en de opvoeders van het opvanggezin, zodat zij en je kinderen zich kunnen voorbereiden.

Ik heb zelf gesproken met mensen van een gezinshuis bij ons in de buurt. Kan ik gewoon overstappen?

Als je je kinderen wilt onderbrengen op een andere plek, kun je dat natuurlijk bespreken met je familiebegeleider. Vraag je bij je keuze wel af wat het meest in het belang is van de kinderen, want ze moeten dan weer aan een ander gezin wennen. Zonder overleg overstappen kan ook gevolgen hebben voor hun terugkeer naar huis, als je daarmee ingaat tegen gemaakte afspraken of tegen een uitspraak van de rechter.

Vragen over terugkeer naar huis

Kunnen jullie garanderen dat de kinderen weer thuiskomen na 1,5 jaar?

Nee, een garantie geven is niet mogelijk. Wel doen we er samen met jou alles aan om het thuis weer veilig te maken. Bij een gedwongen uithuisplaatsing beslist de jeugdbescherming en/of de kinderrechter of je kinderen kunnen terugkeren naar huis. Bij een vrijwillige plaatsing gebeurt dat in overleg met de mensen van het Simba-team.

Stopt de plaatsing wanneer de indicatie afloopt?

Vaak na 1,5 tot 2 jaar, soms al veel eerder, is duidelijk of de kinderen weer naar huis kunnen. Dat hangt af van de situatie en ook of het om een gedwongen of vrijwillige plaatsing gaat. Als de problemen voldoende zijn opgelost, is terugkeer realiseerbaar. Lukt terugkeren niet, dan kijken we samen naar een passende plek voor de kinderen om op te groeien.

Als we alle opgelegde doelen hebben gehaald, mogen de kinderen dan weer thuis wonen?

In principe wel, hier maakt het uit of het om een gedwongen of een vrijwillige plaatsing gaat. Bij een gedwongen plaatsing vragen de jeugdbescherming en de kinderrechter om duidelijke aanwijzingen dat het thuis weer veilig is voor de kinderen. En ze willen weten of je voldoende steun krijgt om de zorg vol te houden als je in de toekomst een tegenslag hebt. Daarom zoeken we samen met jou naar mensen in je omgeving die jullie een steuntje in de rug kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan familieleden, vrienden, buren en ouders of een leerkracht van school. Bij een vrijwillige plaatsing heb je meer invloed op de beslissing over terugkeer, maar ook dan is belangrijk dat de situatie thuis veilig is voor de kinderen en je steun krijgt van mensen om jullie gezin heen.

 

Vragen over moeilijkheden in de zorg

Wat als mijn kinderen het niet naar hun zin hebben in het opvanggezin?

De opvoeders in het gezinshuis of pleeggezin en jullie familiebegeleider praten vaak met de kinderen over hoe het met ze gaat. Als de kinderen vertellen dat ze het niet naar hun zin hebben, kijken we in overleg met jou wat daaraan te doen is. Misschien ligt de oplossing in andere afspraken maken over bezoek of een overplaatsing. Terugkeren naar huis kan alleen als het daar weer veilig is voor de kinderen. Bij een gedwongen plaatsing beslist de jeugdbescherming of de kinderrechter daarover, bij een vrijwillige plaatsing gebeurt dat in overleg met de mensen van het Simba-team.

Wat als wij het niet kunnen vinden met de andere opvoeders?

Om de zorg te laten slagen is het belangrijk dat jij en de opvoeders van het pleeggezin of gezinshuis nauw kunnen samenwerken. Daar dragen we vanuit het Simba-team aan bij wat we kunnen, zowel bij de start als tijdens de plaatsing. Ben je het oneens met wat de opvoeders doen in de opvoeding of zorg? Bespreek dat dan eerst met henzelf. Ook met je familiebegeleider kun je praten over dingen die in jouw ogen misgaan. Komen jullie er samen niet uit, dan kijkt het Simba-team in overleg met jou naar andere oplossingen.

Kunnen we vroegtijdig stoppen als de zorg niet bevalt?

Natuurlijk kan niemand je dwingen met Simba Familiezorg samen te werken. Het kan wel zijn dat de jeugdbescherming of de kinderrechter heeft bepaald dat je hulp moet accepteren om de problemen in je gezin aan te pakken, als je wilt dat je kinderen weer thuis kunnen wonen. Daarom raden we je aan met je familiebegeleider te praten als je klachten hebt over onze zorg. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wat als we het niet kunnen vinden met onze familiebegeleider?

Als je ontevreden bent over wat de familiebegeleider voor je gezin doet, dan kun je daar met hem of haar over praten. Blijven jullie het ook na het gesprek oneens of zitten persoonlijke verschillen een goede samenwerking in de weg, neem dan contact op met Georgien Hakkert, de projectleider van het Simba-team. Zij zoekt samen met jullie een oplossing. Je kunt Georgien bereiken via georgien@soskinderdorpen.nl en 06 – 1534 5906.

Wat als ik ontevreden ben over de zorg?

Met een klacht kun je terecht bij je familiebegeleider. Veel klachten zijn op te lossen door te bespreken wat je dwars zit en samen te kijken naar oplossingen. Simba Familiezorg heeft een Leidraad Veiligheid voor het werken met kwetsbare gezinnen. Hierin staat meer informatie over onze werkwijze en wat je kunt doen als je een klacht hebt. Zowel de leidraad als informatie over de klachtenprocedure vind je in de informatiemap die je van Simba Familiezorg ontvangt. Ouders en/of kinderen die een vraag of klacht hebben over jeugdzorg kunnen terecht bij AKJ, een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Wat als ik het niet eens ben met de diagnose van onze gezinsproblemen?

Dan kun je daartegen bezwaar maken bij de instantie die hierover een besluit heeft genomen, bijvoorbeeld de jeugdbescherming. Als je hulp zoekt bij het opschrijven van je bezwaren, dan kun je terecht bij het bij AKJ. Dat is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ik of mijn partner wil niet meewerken met de zorg. Wat nu?

Bij een gedwongen plaatsing kan het zijn dat de jeugdbescherming of de kinderrechter als voorwaarde stelt dat jij en/of je partner bijvoorbeeld psychische hulp accepteren of begeleiding bij het stoppen van een verslaving om het thuis weer veilig te maken. Als jullie de zorg voor de kinderen weer willen overnemen, is het belangrijk te laten zien dat jullie aan de voorwaarde voldoen. Bij een vrijwillige plaatsing heb je zelf meer zeggenschap, maar ook dan is belangrijk dat jij en je partner allebei werken aan het oplossen van de problemen, zodat de kinderen thuis veilig kunnen opgroeien.

Ben je het oneens met de voorwaarde(n) van de rechter of de jeugdbescherming, dan kun je hiertegen bezwaar maken. Als je hulp zoekt bij het opschrijven van je bezwaren, dan kun je terecht bij het bij AKJ. Dat is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Wat als jullie vinden dat wij niet klaar zijn om voor onze kinderen te zorgen, en wij wél?

Je familiebegeleider en de gedragswetenschapper van het Simba-team hebben een belangrijke stem in het advies over terugkeer. Bij een gedwongen plaatsing besluit de jeugdbescherming of de kinderrechter of je kinderen thuis veilig kunnen opgroeien. Daarin nemen ze jullie wens mee, maar het belang van de kinderen gaat vóór. Bij een vrijwillige plaatsing heb je zelf meer zeggenschap. Ook dan raden we je aan zorgvuldig te kijken naar de veiligheid voor de kinderen en begeleiding te vragen bij dingen die je nog moeilijk vindt.

Ben je het oneens met het advies van het Simba-team aan de rechter of de jeugdbescherming? Dan kun je bezwaar aantekenen bij de jeugdbescherming. Voor hulp bij het opschrijven van je bezwaren kun je terecht bij het bij AKJ. Dat is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Vragen over geldzaken

Welke kosten moeten we zelf betalen als de kinderen niet thuis wonen?

Aan de kosten voor eten, drinken en onderdak in het opvanggezin hoef je niet bij te dragen. Je betaalt wel alle andere kosten, zoals de kapper, kleding, zakgeld en het lidmaatschap van een sportclub. Ook schoolgeld betaal je zelf, en reiskosten als je kinderen naar huis komen voor bezoek. Je bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor je gezin. En een zorgverzekering is verplicht, maar kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van hun ouders. Vanaf die leeftijd moeten ze een eigen zorgverzekering sluiten.

Voor zogeheten bijzondere kosten ben je zelf verantwoordelijk. Daarbij kun je denken aan kosten voor schoolkeuze-advies, een identiteitsbewijs, medische behandelingen die buiten de basisverzekering vallen en forensisch onderzoek in verband met een strafzaak. Als je die kosten niet kunt betalen, kan de gemeente deze misschien (deels) vergoeden. Vragen hierover kun je bespreken met je familiebegeleider.

Krijg ik kinderbijslag en kindgebonden budget als mijn kinderen niet thuis wonen?

Nee, in de periode die je kinderen ergens anders wonen, heb je geen recht op kinderbijslag. Voor kindgebonden budget kom je alleen in aanmerking als je kinderbijslag ontvangt, dus ook dat recht vervalt. Meer informatie vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank, dat is de organisatie die kinderbijslag uitbetaalt. Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om recht te hebben op kindgebonden budget? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Moet ik alimentatie betalen als de kinderen ergens anders wonen?

Als een kind (tijdelijk) in een gezinshuis of pleeggezin woont, hoeft de ouder die hem of haar verzorgt geen geld te betalen voor eten, drinken en onderdak. De kosten voor bijvoorbeeld kleding, zakgeld en school lopen wel door, maar de ouder die ze betaalt moet kunnen aantonen dat er geld aan is uitgegeven. Daarvoor is het belangrijk dat je kassabonnen en rekeningen bewaart.

Als de uitgaven dalen, kan de ouder die kinderalimentatie betaalt een aanpassing van de bijdrage aanvragen. Je kunt hierover onderling afspraken maken of, als je het niet eens wordt, een mediator inschakelen. Bij Het Juridisch Loket krijg je gratis juridisch advies. In veel steden is een loket waar je naar toe kunt en je vindt veel informatie op de website. Lukt het niet om samen afspraken te maken over de kinderalimentatie, dan kun je een advocaat inschakelen.

Hoe zit het met het eigen risico van de zorgverzekering?

Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen risico voor de zorg die onder je zorgverzekering valt. Of je bepaalde zorg vergoed krijgt, hangt af van je polis. Bij een basisverzekering krijg je minder vergoed dan bij een aanvullende zorgverzekering. Voor sommige behandelingen of medicijnen moet je een eigen bijdrage betalen. Die geldt ook voor kinderen.

Wij kunnen de reiskosten naar het opvanggezin niet betalen, vergoeden jullie die?

Is je inkomen te laag om de reiskosten te betalen, dan kun je bij je gemeente vragen om bijzondere bijstand. Je kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken of Schuldhulpverlening. Of je de kosten vergoed krijgt, hangt af van de regels in je gemeente. Vind je het lastig om de aanvraag zelf te doen? Vraag dan hulp aan je familiebegeleider. Ook Het Juridisch Loket kan je misschien verder helpen. Daar krijg je gratis juridisch advies. In steden door heel Nederland is er een loket waar je naar toe kunt en je vindt veel informatie op de website.

Hoeveel tijd en geld kost de zorg ons?

Dat is vooraf niet te zeggen. De ervaring leert dat het 1,5 tot 2 jaar duurt voordat ernstige problemen in een gezin zo ver zijn opgelost dat kinderen terug kunnen naar huis. Maar elke situatie is anders, het kan ook korter of langer duren.

De kosten hangen af van wat je jij en de kinderen aan zorg nodig hebben. We raden je aan bij te houden wat je maandelijks aan inkomen hebt en wat je aan (extra) kosten moet betalen, bijvoorbeeld voor vervoer naar speciaal onderwijs of therapie. Bewaar ook de rekeningen, want misschien kun je een deel vergoed krijgen via je gemeente. Met vragen kun je terecht bij je familiebegeleider. Ook Het Juridisch Loket kan je misschien verder helpen. Daar krijg je gratis juridisch advies. In steden door heel Nederland is er een loket waar je naar toe kunt en je vindt veel informatie op de website.

 

Vragen over steun van mensen om ons heen

Wat kan ik verwachten van een Eigen Kracht Conferentie?

Een Eigen Kracht Conferentie is een gesprek met bekenden uit je eigen kring die je gezin willen steunen. Denk bijvoorbeeld aan een buurvrouw die de kinderen twee keer per week van school haalt of een opa die ze elke zaterdag naar voetbal brengt. Het kan ook betekenen dat je afspreekt om met iemand te bellen als je het even niet meer weet. Door af te stemmen wie wat doet kun je de zorg voor je kinderen beter volhouden en hebben jullie altijd mensen om op terug te vallen.

In de map die je bij de start van de zorg door Simba Familiezorg hebt ontvangen vind je een folder met meer informatie over Eigen Kracht Conferenties.

Mijn ex-partner heeft ook gezag, maar ik wil liever niet dat hij/zij in het plan van het Eigen Kracht Conferentie meedoet. Wat kunnen jullie daaraan doen?

Zolang jullie gezamenlijk gezag hebben over de kinderen, hebben jullie beiden het recht om mee te praten over de zorg en opvoeding. Je kunt je ex-partner niet uitsluiten en hij/zij jou ook niet. Het is belangrijk om samen na te denken over wat het meest in het belang is van jullie kinderen. In praktische zin zijn er misschien manieren te bedenken waardoor jullie zo weinig mogelijk contact hebben met elkaar.

We willen niet dat onze omgeving betrokken wordt bij onze problemen. Kan dat?

Een belangrijk deel van de begeleiding bestaat uit het vinden van mensen die je gezin kunnen ondersteunen, ook nadat de zorg is gestopt. Die extra steun in de rug helpt jullie in de toekomst tegenslagen op te vangen. Het kan zijn dat jullie op dit moment geen mensen kennen die je daarvoor wilt of kunt vragen. We zoeken dan samen naar alternatieven.

Wij kennen niemand die we kunnen vragen om ons te ondersteunen. Wat nu?

De coördinator van de Eigen Kracht Conferentie en je familiebegeleider helpen jullie met zoeken naar mensen die je gezin willen ondersteunen. Dat kunnen familieleden of vrienden zijn, maar ook een leerkracht of andere ouders van school, de trainer van het sportteam van je kind, buurtgenoten of vrijwillige ‘maatjes’.

Andere vragen

Houden jullie rekening met onze culturele achtergrond bij een plaatsing?

Bij het zoeken van een opvanggezin waar de kinderen (tijdelijk) gaan wonen, proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de culturele achtergrond van je gezin. Omdat er een groot tekort is aan opvangplekken, kunnen we helaas niet garanderen dat dat lukt. Wel houden de opvoeders in het pleeggezin of gezinshuis rekening met culturele en/of religieuze gewoonten. Hierover maken jullie samen afspraken.

Ik wil dat mijn kind elke week met ons meegaat naar de moskee of kerk, kan dat?

Dat hangt af van de situatie in je gezin en van de reisafstand naar het gezinshuis of pleeggezin. Je kunt je wensen hierover bespreken met je familiebegeleider.

Mijn kind heeft een allergie of een speciaal dieet vanwege ons geloof. Wat doen jullie daarmee?

De opvoeders in het opvanggezin houden waar mogelijk rekening met de culturele en religieuze gewoonten van de kinderen. Je kunt je wensen hierover met hen bespreken voordat de kinderen naar het opvanggezin verhuizen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.