Vragen & antwoorden over Simba Familiezorg

Veel mensen kennen SOS Kinderdorpen vooral als organisatie die ver weg kwetsbare kinderen helpt die het zonder veilige, liefdevolle familie moeten stellen. Maar ook in Nederland hebben niet alle kinderen een veilig thuis. Daarom is SOS Kinderdorpen sinds 2019 in ons land actief onder de naam Simba Familiezorg.

Via dit programma ondersteunen we gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar (tijdelijk) geen veilige thuissituatie is. Samen met de betreffende jeugdhulporganisatie doen we er alles aan om broertjes en zusjes samen op te vangen in één opvanggezin, tenzij dat niet in hun belang is. In de periode die zij doorbrengen in een gezinshuis of pleeggezin bieden we de ouders intensieve familiebegeleiding met als doel dat de kinderen uiteindelijk terug kunnen naar huis. Naast het ondersteunen van gezinnen onderzoeken we hoe de Simba Familiezorg-methodiek eraan kan bijdragen dat veel meer kinderen in Nederland weer veilig thuis kunnen wonen. Om het voor meer uithuisgeplaatste kinderen mogelijk te maken met hun broertje of zusje op te groeien, voeren we samen met Defence for Children lobby voor een wettelijk verankerd recht dat broertjes en zusjes na uithuisplaatsing samen worden geplaatst.

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over Simba Familiezorg. Meer specifieke informatie over de inhoud van ons werk vind je bij de veelgestelde vragen voor jongeren, ouders, opvangouders en jeugdhulpprofessionals. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail dan naar Simba Familiezorg en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Waarom is SOS Kinderdorpen begonnen met Simba Familiezorg in Nederland?

SOS Kinderdorpen wil eraan bijdragen dat ieder kind kan opgroeien in een veilige, liefdevolle familie. Hoewel Nederland een uitgebreide infrastructuur heeft voor jeugdhulp, leven ook hier kinderen zonder veilig thuis. Zo bestaat er een groot tekort aan gezinnen waar uithuisgeplaatste broertjes en zusjes samen kunnen worden opgevangen, waardoor kinderen uit één gezin vaak op verschillende plekken terechtkomen. Ook blijft hereniging met hun eigen ouders te vaak uit, ondanks dat jeugdhulpverleners zich hiervoor inzetten.

SOS Kinderdorpen is dé wereldwijde expert in familiegerichte zorg, ook in Europa. We zijn in 137 landen en gebieden actief en we hebben bijna 70 jaar ervaring met de zorg voor kinderen die er alleen voor staan of die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. Op basis van onze decennialange internationale ervaring geloven wij dat we, in samenwerking met Nederlandse partners, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse jeugdhulp. SOS Kinderdorpen is daarom in 2019 gestart met Simba Familiezorg.

Via dit programma bieden we ondersteuning aan gezinnen waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst. We onderzoeken ook hoe de door ons ontwikkelde methodiek kan bevorderen dat meer kinderen in Nederland veilig kunnen opgroeien bij hun eigen familie. Verder voeren we lobby om te zorgen dat uithuisgeplaatste broertjes en zusjes het wettelijk recht hebben om samen te worden geplaatst. Simba Familiezorg wordt volledig gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, specifiek uit de Extra Trekking 2018.

Wat doet Simba Familiezorg?

Simba Familiezorg ondersteunt gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar (tijdelijk) geen veilige  thuissituatie is. Na een uithuisplaatsing doen we er, samen met de betreffende jeugdhulporganisatie, alles aan om broertjes en zusjes samen onder te brengen in één opvanggezin. En werken we intensief met de ouders samen om de kans te vergroten dat de kinderen weer bij hun familie kunnen wonen. In het gezinshuis of pleeggezin ervaren de kinderen een zo normaal mogelijk gezinsleven. De (professionele) opvangouders bieden hen dagelijkse zorg en geborgenheid, en ondersteunen hen bij het omgaan met de situatie.

De familieversterkende methodiek van Simba Familiezorg is gericht op herstel van de familierelaties. Het gezinshuis of pleeggezin biedt de kinderen een veilige plek in een stadium waarin er nog mogelijkheden zijn voor hereniging. De ouders volgen intussen een intensief traject om de thuissituatie te herstellen, waarbij een familiebegeleider hen 12 uur per week, maximaal 2 jaar ondersteunt. Zij zijn ook zo veel mogelijk betrokken bij het leven van hun kinderen in het opvanggezin. Dit vergroot de kans dat de kinderen uiteindelijk veilig kunnen terugkeren naar huis.

SOS Kinderdorpen zet zich samen met Defence for Children in om het recht op samenplaatsing voor broertjes en zusjes wettelijk te verankeren. Verder hebben we in een maatschappelijke business case de maatschappelijke en financiële meerwaarde aangetoond van het Simba Familiezorg-programma.

Waar komt de naam Simba vandaan?

Simba is het kleine, maar krachtige leeuwtje uit het verhaal ‘The Lion King’ dat alle moeilijkheden uit zijn jeugd overwint en opgroeit tot grote, sterke leeuw. Bovendien biedt SOS Kinderdorpen in België al langer familiegerichte zorg onder de naam ‘Simbahuis’. Het programma in Nederland is mede hierop gebaseerd.

Wat wil SOS Kinderdorpen bereiken met Simba Familiezorg?

In totaal ondersteunt SOS Kinderdorpen samen met haar partners de komende jaren 25 kinderen uit 10 gezinnen. Net als het Simbahuis van SOS Kinderdorpen in België willen we bereiken dat minstens 60 procent van deze kinderen veilig kan terugkeren naar huis.

Verder onderzoeken we samen met onderzoeksbureau VanMontfoort de effecten van de Simba Familiezorg-methodiek. Op basis van de onderzoeksresultaten en onze praktijkervaringen gaan we de methodiek doorontwikkelen, met wederom als doel dat meer kinderen kunnen worden herenigd met hun ouders. Aan de hand van een maatschappelijk businesscase is aangetoond dat onze zorg maatschappelijke en financiële meerwaarde heeft voor kinderen, ouders, gemeenten en andere partijen.

Waarom werkt SOS Kinderdorpen samen met Gezinshuis.com, jeugdhulpaanbieders en de Eigen Kracht Centrale?

We realiseren ons dat er al veel partijen actief zijn in de Nederlandse jeugdhulp en dat de uitdagingen groot zijn. Om onze buitenlandse ervaring zo effectief mogelijk hier in te zetten, hebben we gekozen voor samenwerking met sterke Nederlandse organisaties die een vergelijkbare visie en aanpak hebben. Zij hebben in de afgelopen jaren laten zien dat er daadwerkelijk een andere aanpak bestaat om kwetsbare gezinnen weer in een kansrijke positie te brengen.

Wij werken met gepassioneerde, professionele collega’s die onze visie delen dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin, ook als dat tijdelijk niet hun eigen gezin is. De samenwerkingspartners zijn vanaf het begin enthousiast over onze inzet om broertjes en zusjes samen op te vangen en om te werken aan veilige terugkeer naar huis.

Hoe zijn de taken verdeeld tussen de verschillende partners?

SOS Kinderdorpen is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het programma Simba Familiezorg. De uitvoering is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners: Simba Familiezorg (onder de vlag van SOS Kinderdorpen Nederland), Gezinshuis.com en de betreffende jeugdhulporganisatie. Elk van deze partners is verantwoordelijk voor hun eigen deel en professionals:

  • Simba Familiezorg voert de familieversterking uit. Dit gaat om intensieve ondersteuning van de ouders, gericht op herstel en versterken van de familiebanden, zodat de kans groter is dat kinderen weer veilig terug naar huis kunnen.
  • SOS Kinderdorpen heeft in samenwerking met Sinzer een maatschappelijke business case opgezet en zo inzichtelijk gemaakt welk maatschappelijk en financieel rendement Simba Familiezorg oplevert.
  • De Eigen Kracht Centrale begeleidt het vinden en motiveren van mensen die belangrijk zijn voor de ouders en kinderen om hen een steun in de rug te geven. Dit gebeurt via zogeheten Eigen Kracht-conferenties: bijeenkomsten waarin het gezin samen met familie en bekenden een plan maakt voor de toekomst.
  • Gezinshuis.com is verantwoordelijk voor de werving en selectie van gezinshuisouders die willen werken volgens de Simba Familiezorg-methodiek. Pleegzorgorganisaties vervullen deze rol voor pleegouders.
  • De bij het gezin betrokken jeugdhulporganisatie is verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) de dagelijkse opvang en begeleiding van de kinderen.

Wat is de verhouding tussen SOS Kinderdorpen en Simba Familiezorg, organisatorisch en statutair?

SOS Kinderdorpen is initiatiefnemer en trekker van het Simba Familiezorg-programma. De Stichting is zoals dat heet ‘moeder en hoeder’ van het concept van het programma en coördineert de afstemming van alle activiteiten die binnen het programma vallen. SOS Kinderdorpen is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en heeft daarvoor een projectleider aangesteld. Daarnaast speelt SOS Kinderdorpen een belangrijke rol bij de implementatie van de familiebegeleiding, het onderzoek naar de effectiviteit van de Simba Familiezorg-methodiek en de lobby voor het wettelijk verankerd recht op samen plaatsen van broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing.

In een latere fase wordt onderzocht hoe Simba Familiezorg moet worden ingericht en of daar eigen statuten voor nodig zijn. Vooralsnog worden de activiteiten georganiseerd vanuit SOS Kinderdorpen.

Over donaties en financiering

Zetten jullie mijn donatie ook in voor Simba Familiezorg?

Nee, deze pilot wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, specifiek uit de Extra Trekking 2018. De activiteiten van SOS Kinderdorpen binnen dit programma bestaan onder andere uit familieversterking door familiebegeleiders en onderzoek naar de effectiviteit van de Simba Familiezorg-methodiek. Het reguliere deel van de hulp wordt betaald door de gemeente waar de betreffende kinderen wonen.

SOS Kinderdorpen zet zich ook samen met Defence for Children in om het recht op samenplaatsing voor broertjes en zusjes wettelijk te verankeren. Verder hebben we in een maatschappelijke business case de maatschappelijke en financiële meerwaarde aangetoond van het Simba Familiezorg-programma.

Kan ik als particuliere donateur bijdragen aan Simba Familiezorg?

Dit programma wordt gefinancierd met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Daarom zijn donaties van particulieren voor Simba Familiezorg vooralsnog niet nodig.

Als SOS Kinderdorpen de Extra Trekking niet had gekregen van de Nationale Postcode Loterij, was Simba Familiezorg dan ook doorgegaan?

Ja, SOS Kinderdorpen Nederland was ook gestart met Simba Familiezorg zonder de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In dat geval hadden we andere financiering moeten vinden en de uitvoering van het programma langer moeten uitstellen.

Hoe hadden jullie Simba Familiezorg dan gefinancierd?

SOS Kinderdorpen Nederland is een fondsenwervende organisatie. Hiermee hebben we de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd. We zouden dan onderzocht hebben of andere donateurs, fondsen of bedrijven zouden willen investeren in het programma.

Jullie gaan met 2,3 miljoen euro ongeveer 25 kinderen helpen. Waarom zo’n kleine groep?

Het lijkt inderdaad veel geld voor een kleine groep kinderen. Dat heeft te maken met de brede doelstelling van het project. De ondersteuning van gezinnen maakt daar deel van uit, maar ook het onderzoek naar de effectiviteit van de Simba Familiezorg-methodiek en het monitoren van praktijkervaringen om een basis te leggen voor een (overdraagbare) methodiek die eraan bijdraagt dat veel meer kinderen veilig met hun familie worden herenigd. Op die manier willen we bereiken dat ook in Nederland zo veel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in hun eigen familie.

Verder gebruiken we het geld voor een lobbytraject in samenwerking met Defence for Children om te zorgen dat wettelijk vast komt te liggen dat broertjes en zusjes na uithuisplaatsing samen worden geplaatst, zodat zij steun hebben aan elkaar (tenzij dat niet in hun belang is). Ook dit vergroot de kans op herstel van familierelaties en hereniging van gezinnen.

Hoeveel geven jullie per kind uit?

Het gaat om € 17.000 per kind per jaar. Hierin zijn de kosten voor de reguliere hulpverlening niet meegenomen. Deze worden betaald door de betreffende gemeente.

Over jeugdhulp in Nederland

Wat voegt SOS Kinderdorpen toe aan de jeugdhulp in Nederland?

Wij hebben al bijna 70 jaar ervaring opgedaan in internationale programma’s die expliciet zijn gericht op het versterken van kwetsbare families en het samen plaatsen van broertjes en zusjes. Wij geloven dat we met onze ervaring, en in nauwe samenwerking met onze Nederlandse partners, de kracht en kennis hebben om families te versterken en, als het veilig is, meer kinderen te laten terugkeren naar huis.

 

Waarom is Simba Familiezorg nodig? Andere jeugdhulporganisaties doen dit toch ook al?

Het klopt dat de uitgangspunten van Simba Familiezorg in Nederland breed worden gedeeld: uithuisgeplaatste kinderen zo snel mogelijk veilig terug naar huis en broertjes en zusjes in de tussentijd samen opvangen. Toch is de realiteit anders: hereniging van gezinnen lukt nog te vaak niet en ook het samen plaatsen van broertjes en zusjes blijkt niet altijd haalbaar. Precieze cijfers ontbreken, maar volgens een schatting van het Nederlands Jeugdinstituut uit 2015 komen in de helft van de gevallen uithuisgeplaatste kinderen uit één gezin op verschillende plekken terecht. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan opvanggezinnen. SOS Kinderdorpen heeft al 70 jaar ervaring met familieversterking en het samen plaatsen van broertjes en zusjes in alternatieve zorg. Op basis van deze ervaring en de ontwikkelde methodiek denken wij te kunnen bijdragen aan structurele oplossingen.

Jeugdhulp valt onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Waarom wil SOS Kinderdorpen deze verantwoordelijkheid overnemen met geld van de Nationale Postcode Loterij?

De verantwoordelijkheid voor het reguliere deel van de jeugdhulp blijft waar die is: bij gemeenten. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij financiert SOS Kinderdorpen de familieversterkende zorg die zij zelf uitvoert en het onderzoek naar de effectiviteit van de Simba Familiezorg-methodiek. Met de resultaten van het onderzoek en de praktijkervaringen van gezinnen wil SOS Kinderdorpen gemeenten uiteindelijk overtuigen om de volledige financiering van Simba Familiezorg op zich te nemen. In samenwerking met Sinzer is al in een maatschappelijke business case aangetoond welk maatschappelijk en financieel rendement Simba Familiezorg oplevert.

In Nederland wonen ongeveer 16.000 kinderen in instituten. Hoe gaan jullie opschalen na de pilot?

Als aan het einde van de pilotperiode blijkt dat Simba Familiezorg succesvol is, gaan we kijken of meer gemeenten deze familiegerichte zorg willen inzetten. De pilot is zo ingericht dat opschaling een logische vervolgstap is via onze samenwerking met partners die al een schaalbaar model hanteren:

  • Gezinshuis.com werkt landelijk en hun franchiseformule is zeer schaalbaar
  • De Eigen Kracht Centrale heeft een landelijk dekkend netwerk
  • We zoeken sinds de start samenwerking met gemeenten en jeugdhulporganisaties

Ook het lobbytraject in samenwerking met Defence for Children creëert een basis voor verdere opschaling. Hoe we de inzet van Simba Familiezorg verder kunnen opschalen wordt nog onderzocht. Onze droom is dat we voor veel meer uithuisgeplaatste kinderen in Nederland kunnen voorkomen dat hun gezin definitief uit elkaar valt.

 

Over het internationale werk van SOS Kinderdorpen

Wat is de link met het internationale werk van SOS Kinderdorpen?

Betekent dit dat SOS Kinderdorpen Nederland zich minder gaat richten op kinderen en families in het buitenland?

Zeker niet. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een veilige, liefdevolle familie. Wereldwijd moeten meer dan 220 miljoen kinderen het alleen zien te rooien of ze leven in een familie die uiteen dreigt te vallen. Voor al die kinderen blijven we ons inzetten en fondsen werven.

 

Kunnen jullie met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij niet veel meer dan 25 kinderen helpen, buiten Nederland?

Ja, met de bijdrage van 2,3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij zouden we buiten Nederland meer kinderen kunnen bereiken. Toch zijn we ervan overtuigd dat er ook in ons land een wereld te winnen is om kinderen een veilig thuis te bieden. Want ook hier leven kinderen in omstandigheden die hun ontwikkeling schaden. Volgens ramingen van het CBS zijn 65.000 kinderen (cijfer 2020), al dan niet tijdelijk, uit huis geplaatst. Naar schatting wordt 50 procent van de uithuisgeplaatste broertjes en zusjes niet samen geplaatst (bron: Rapport ‘Samen, tenzij’, Nederlands Jeugdinstituut 2015). Bovendien lukt terugkeer naar huis te vaak niet, ondanks alle inspanningen van jeugdhulpverleners.

SOS Kinderdorpen wil eraan bijdragen dat ook in Nederland zo veel mogelijk kinderen gezond en veilig opgroeien binnen hun eigen familie. Overigens blijven we ons ook richten op kinderen over de grens die er alleen voor staan of van wie de familie uit elkaar dreigt te vallen. Hiervoor blijven we fondsen werven.

Over de methodiek van Simba Familiezorg

Wat houdt de methodiek van Simba Familiezorg in?

Kenmerkend voor de familiegerichte methodiek zijn het versterken van gezinnen en het samen opvangen van broertjes en zusjes. Daarnaast blijven de ouders vanaf het begin van de uithuisplaatsing zo veel mogelijk betrokken bij het leven van hun kinderen, zodat de relaties in het gezin kunnen herstellen. In het gezinshuis of pleeggezin dat de kinderen (tijdelijk) opvangt verloopt het dagelijks leven zo ‘gewoon’ mogelijk: als het kan blijven de kinderen op hun eigen school en (sport)clubjes, en houden ze contact met hun ouders, familie en vrienden.

Andere belangrijke onderdelen van de methodiek zijn de regie zo veel als mogelijk bij de ouders houden en netwerkversterking. Samen met de ouders en kinderen vragen we mensen die belangrijk voor hen zijn om een steuntje in de rug. Denk aan familieleden, vrienden en/of buren. Op die manier heeft het gezin altijd mensen om op terug te vallen en neemt de kans op duurzame hereniging toe. Onze partner de Eigen Kracht Centrale helpt het gezin bij het maken van een plan samen met het netwerk.

Simba Familiezorg biedt ondersteuning in een situatie waarin kinderen een veilige plek nodig hebben, maar er nog wel mogelijkheden zijn voor hereniging van het gezin. Onze familiebegeleiders werken traumasensitief, netwerkgericht en vanuit een systemische werkwijze met als doel de kans op herstel van familierelaties te vergroten. Nadat de ouders en kinderen tot rust zijn gekomen, starten zij samen met hun netwerk met familieversterking. De ouders krijgen hierbij 12 uur per week, maximaal 2 jaar intensieve ondersteuning van een familiebegeleider.

Met wie gaat SOS Kinderdorpen de methodiek van de Simba Familiehuizen onderzoeken?

Tijdens het project monitort onderzoeksbureau VanMontfoort – een onafhankelijk bureau met meer dan 20 jaar ervaring in de jeugdsector – onze resultaten. Verder draagt het bureau (mede) zorg voor onze methodiekontwikkeling. VanMontfoort heeft eerder effectieve werkmethodes ontwikkeld voor professionals en doet al tijdens het onderzoek aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de methodiek van Simba Familiezorg in de praktijk nog effectiever wordt.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.